کلیه سرمایه گذاریها توسط سرمایه پذیرها با سپرده گذاری نقدی تضمین می شوند